Hjälp dina kollegor att nå sina mål

Diskutera gemensamt hur var och en kan bidra till andra teammedlemmars individuella mål. Exempelvis: Jasmins mål är att skriva klart programkoden till årsskiftet. Hur kan vi som har kontakt med beställaren hjälpa henne?
Read more...
Happier teams

Hjälp dina kollegor att nå sina mål

När man som teammedlem väl har fått sin uppgift är det lätt att få tunnelseende och bara fokusera på sitt eget arbete, speciellt när en deadline närmar sig. Däri finns en risk, enligt Caroline Aubé och Vincent Rousseaus forskning. De stude­rade 74 olika team i kanadensiska organisationer, och fann att även de teammedlemmar som är starkt motiverade kan prestera under sin förmåga om de inte får stöttning av sina kollegor i teamet. Detta är extra viktigt ju mer komplexa och integrerade uppgifter man arbetar med.