Träningstips

Mål med mötet skapar fokus

Skapa fokus genom att inleda mötet med att gemensamt tydligt formulera målet med mötet. Skriv gärna upp målet på en tavla eller dylikt där alla kan se det under mötets gång. Uppmana deltagarna att säga till ifall de upplever målet som otydligt. 

Mål!!!

Att uppmana deltagarna att fråga så fort de upplever målen som oklara är väldigt värdefullt. I en studie såg forskarna att en positiv bieffekt av att man uppmuntrade folk att fråga om målen var att hela gruppen kontinuerligt blev påminda om målet, vilket stärkte gruppens fokus. Bara att påminna om målen har en positiv effekt på gruppens fokus. För att bli en mästare på att sätt mål för möten finns här ytterligare ett träningstips: https://www.habitud.se/trakiga-moten 
 Måndagsmöten, lunchmöten, styrelsemöten och teamkonferenser. Styrelser tar beslut om framtida investeringar, kliniker diskuterar diagnoser och HR-avdelningar utformar nya personalutvecklingsprogram. Vissa möten har tydliga mål men andra saknar helt ett uttalat syfte. Ett forskarteam vid Oslo Universitet har undersökt vad som skapar fokuserade och tillfredsställande möten. De lyfter fram ett tydligt mål som en av de viktigaste faktorerna. Tydliga mål, som alla känner sig införstådda med, bidrar till att skapa och bibehålla fokuserad dialog under mötets gång. Vilket i sin tur ökar medarbetarnas tillfredsställelse med mötet. 

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar