Bredda beslutsramen med checklistor

Vad är viktigt för ditt team att ta hänsyn till när ni fattar beslut? Utforma en checklista som specificerar viktiga hänsynstaganden ni behöver göra. Ni kan till exempel specificera de mål eller syften som ni ska utvärdera alternativen utifrån. 
Read more...
Happier teams

Bredda beslutsramen med checklistor

Komplexa beslut kräver komplexa övervägandet. Tyvärr hamnar vi lätt i snäva beslutsramar, menar Richard P. Larrick, managementprofessorprofessor vid Duke University. För det första har vi en snäv bild av framtiden: Trots att det finns oändligt med framtida utsagor fixerar vi oss lätt vid ett framtidsscenario. Vidare fokuserar vi ofta bara på ett syfte med beslutet trots att beslutet kan bidra till fler för organisationen viktiga ändamål. Slutligen tenderar det första lösningsförslaget bli det slutgiltiga på bekostnad av andra tänkbara alternativ. Professor Larrick föreslår checklistor som ett sätt att bredda beslutsramen.