Träna på optimism

Föreställ dig ditt bästa möjliga jag i fem minuter. Det kan exempelvis vara hur du föreställer dig själv i framtiden när dina relationer är precis så som du önskar eller då din karriär gått på bästa tänkbara vis. Skriv sedan ned det du föreställde dig samt hur det kändes efteråt.
Read more...
Happier leisure time

Träna på optimism

Har du ibland önskat att du var mer optimistisk? Har du då prövat att öva dig på optimism? I en studie beskrivs att det verkar finnas ett samband mellan optimism och välmående. I samma studie undersöktes ifall man kunde öka sin nivå av optimism genom att föreställa sig sitt bästa möjliga jag (best possible self) i framtiden, då allt blivit precis så som man önskat på antingen det professionella, personliga eller relationella planet. Deltagarna i studien fick föreställa sig detta i fem minuter per dag under två veckors tid och jämfördes med en kontrollgrupp som istället fick i uppgift att föreställa sig vardagliga aktiviteter. Resultaten visade att de som föreställde sig sitt bästa möjliga jag faktiskt upplevde en högre grad av optimism än kontrollgruppen, jämfört med sin tidigare nivå av optimism.