Meetings bloody meetings

Vilka beteenden hindrar er från att ha effektiva och produktiva möten? Be mötesdeltagarna skriva ner sådana beteenden på post-it-lappar. Hjälps åt att påminna om listan med produktionsstörande beteenden nästa gång ett sådant förekommer.
Read more...
Happier at work

Meetings bloody meetings

Hur ser det ut på veckomötena på din arbetsplats? Kommer alla i tid, deltar aktivt, är förberedda och har fokus på själva mötet? En studie gjord av professorerna Rogelberg och Allen med flera visar att olika grupper behöver olika typer av mötesstrukturer, men att vi uppfattar möten som mer positiva om de börjar och slutar i tid, om vi får agendan innan mötet, om agendan används och om deltagarna är förberedda.

More psychological training tips

Show more training tips